ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών A'βάθμιας και B'βάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχ. έτ. 2023-24 και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί από εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  από την Πέμπτη  1/2/2024 έως και την Δευτέρα  12/2/2024 και θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση (αιτούντων-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31/8/2024, με την επιφύλαξη ύπαρξη κωλύματος της παρ.2 του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν.3528/2007-ΦΕΚ 26 Α΄).

 Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το  εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται στη διεύθυνση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του ν.3528/2007 (Α΄26).

 Οι Εκπαιδευτικοί   μπορούν να καταθέσουν την αίτηση παραίτησης με e-mail, ή με φυσική παρουσία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/ και ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ.: 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης (αίτησης) παραίτησης ή και/ανάκλησης αυτής μέσω του gov.gr, o/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει εκδώσει την εν λόγω ηλεκτρονική δήλωση (αίτηση) εντός των ορισθεισών προθεσμιών, και  να την υποβάλλει εντός των ίδιων προθεσμιών. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (σχετ.αρ.28 παρ.2α ν.4186/2013 (Α΄193)).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  1. Επειδή έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις, κρίνεται απαραίτητο  πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν από το Γ.Λ.Κ. ώστε να είναι σίγουροι πως πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου) καθώς και το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
  2. Σας ενημερώνουμε πως αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υποβολή της αίτησης παραίτησης είναι οι εκπαιδευτικοί και ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι επικουρικός και διεκπεραιωτικός. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία και γνώστης των συνταξιοδοτικών διατάξεων καθώς και του ύψους του ποσού της σύνταξης-μερίσματος.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα της αίτησης παραίτησης.
  2. Υπόδειγμα της αίτησης ανάκλησης.
  3. Δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.
  4. Εγκύκλιος-Υποβολή-αιτήσεων-παραίτησης-εκπαιδευτικών-23-24

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Α. Γόγολου

Τηλέφωνο: 2665025196


ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 1256_ 82

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 1256_ 82

81770_2017_ Οδηγίες υποβολής υπευθύνων δηλώσεων ν. 1256_1982

ΕΛΣΥΝ Για την πολυθεσία

ΥΔ Δήλωση Πολυθεσίας


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ δείτε εδώ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ_signed

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2023-24


Ενημέρωση για τροποποίηση διατάξεων αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 (κατάργηση άδειας για εκπαιδευτικούς κλπ)

Ενημέρωση για τροποποίηση διατάξεων αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού λόγω COVID

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ