ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ το κοινό εισέρχεται στη Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ και

[δ] Αστυνομική ταυτότητα.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2665022291
E-MAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: mail@dipe.thesp.sch.gr
E-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: mis@dipe.thesp.sch.gr
Ε-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: espa.mis@dipe.thesp.sch.gr
FAX: 2665024211

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΣΗ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022 και θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2022.

    Ανάκληση της αίτησης παραίτησης ,λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται στη διεύθυνση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής  της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του ν.3528/2007(Α΄26).

    Οι Εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  μπορούν να καταθέσουν την αίτηση παραίτησης  με e-mail, ή με φυσική παρουσία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ΄ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/ και της ανάκλησης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ.41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε..Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις (αιτήσεις) έχουν γίνει ηλεκτρονικά εντός των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει και να υποβάλλονται εντός των ίδιων προθεσμιών. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (σχετ.αρ.28 παρ.2α ν.4186/2013 (Α΄193)).

Σας υποβάλλουμε συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα της αίτησης παραίτησης.
  2. Υπόδειγμα της αίτησης ανάκλησης
  3. Δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Αριστέα Γόγολου   Τηλ. 2665 0 25196


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2021-22

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΔ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ signed

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020-21

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ