ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ το κοινό εισέρχεται στη Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ και

[δ] Αστυνομική ταυτότητα.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2665022291
E-MAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: mail@dipe.thesp.sch.gr
E-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: mis@dipe.thesp.sch.gr
Ε-MAIL ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: espa.mis@dipe.thesp.sch.gr
FAX: 2665024211

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΣΗ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Σε συνέχεια του διορισμού σας, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψής σας, παρακαλούμε  να  καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνσή μας, μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Α. Γόγολου

Τηλ.: 26650 25196

 • Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται εκτός της εκπαιδευτικής και προϋπηρεσίες συναφείς με τον κλάδο απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και ένσημα αυτών).
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου(σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών(σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Έγγραφο που να αναγράφεται το ΑΦΜ, το Α.Μ.Κ.Α.  και το Α.Μ.Α.  του εκπαιδευτικού.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και για τους έγγαμους που δεν έχουν τέκνα, εντός του τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων, βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας.
 • Βεβαίωση από παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 • Βεβαίωση από ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.3528/2007.
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχο τον εκπαιδευτικό.
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτικό στην Δ/νση Εκπαίδευσης που θα παρουσιαστεί.

Συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά προς συμπλήρωση:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
 2. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 3. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Χ. Γκουντόπουλος

Τηλ.: 26650 28592

1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ συνταξη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ