ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ

Κατασκευή: ΑΣΚΟΝΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ19

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α. (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

 

«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2/7.1.2014, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4225, στο άρθρο 5 του οποίου καθορίζονται ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και

ασφαλιστέες αποδοχές για όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), παλαιούς και νέους (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 01/01/1993).

Ειδικότερα, με το άρθρο 5 προβλέπονται κατά παράγραφο τα εξής:

Παράγραφος 1 (Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών)

Με τις διατάξεις της παρ. 1 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και οι ασφαλιστέες αποδοχές των μέχρι 31/12/1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς.

α) Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προβλέπεται ότι, από 1.12.2013 οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου) επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στις κρατήσεις, που διενεργούνται υπέρ ΕΤΕΑ στις πάσης φύσης αποδοχές των νέων ασφαλισμένων (μετά την 01/01/1993) δεν επέρχεται μεταβολή και συνεχίζουν να υπολογίζονται όπως μέχρι και σήμερα.

Όμως, στις κρατήσεις, που διενεργούνται υπέρ ΕΤΕΑ στις πάσης φύσης αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων (πριν την 01/01/1993) εφαρμόζονται τα νέα ποσοστά παρακράτησης από το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2014, ενώ στους μήνες ΙΟΥΛΙΟ 2014 και ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 (δύο δόσεις) θα παρακρατηθούν αναδρομικά τα επιπλέον ποσά για το χρονικό διάστημα από 01/12/2013 μέχρι και 31/05/2014.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ