ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Για προβλήματα με το κατέβασμα και την χρήση των αρχείων του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε στο 2665022786.

Από τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ οι ημέρες απουσίας πρέπει να συμπληρώνονται.AnimatedNew
Παρουσιολόγιο γαι το Έργο:«Στήριξη Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  - Άξονας Προτεραιότητας    1 »

 (ΑΡΧΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ)

(ΑΡΧΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Παρουσιολόγιο για την ΠΡΑΞΗ: “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”

(ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!! Στην περίπτωση των νηπιαγωγών συμπληρώνονταν μόνο Χ ή + σε κάθε ημέρα παρουσίας και όχι ώρες εργασίας.)

(ΑΡΧΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ)

(ΑΡΧΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ζ.Ε.Π. / ΕΝΙΣΧ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ζ.Ε.Π. (ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ)

(ΑΡΧΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ)

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

 (ΑΡΧΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 (ΑΡΧΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ   ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 (ΑΡΧΕΙΟ)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013)  (ΑΡΧΕΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ)


ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
(ΑΡΧΕΙΟ)
2η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ)


ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Δικαιολογητικά εγγραφής στην επετηρίδα της Ιδιωτικής εκπαίδευσης (ΑΡΧΕΙΟ)
Προϋποθέσεις και έγγραφα για ίδρυση ιδιωτικών σχολείων (ΑΡΧΕΙΟ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ    (ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) (ΑΡΧΕΙΟ)
EΝΤΥΠΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΑΡΧΕΙΟ)
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΡΧΕΙΟ)ΕΝΤΥΠΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΑΡΧΕΙΟ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
(ΑΡΧΕΙΟ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ)


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΑΡΧΕΙΟ)
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΟΧΙ ΕΣΠΑ)
(ΑΡΧΕΙΟ)
 Υπ. Δήλωση αναρρωτικής άδειας (μέχρι 2 ημέρες χωρίς γνωμάτευση ιατρού), μόνο για μόνιμους εκπ/κούς (ΑΡΧΕΙΟ)
 Υπεύθυνση Δήλωση για Χορήγηση 9μηνης Άδειας (ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ (AΡXEIO)
 Δήλωση Απεργίας ΕΣΠΑ
(ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 
1.Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
2.Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική. (ΑΡΧΕΙΟ)
3.Αίτηση για Αμοιβαία  μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε.. ΡΧΕΙΟ)
4.Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
5.Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
6.Αίτηση για Πειραματικά_ΠΤ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΕΙ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
7.Αίτηση για Πειραματικά_ΠΤ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΕΙ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)
8.Αίτηση για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ_2010. (ΑΡΧΕΙΟ)